Nu suntu aprucheati moabetsli(textili) ânyrâpsiti di autori nicânâscuts!
Ta s-ânyrâpseshtsâ moabets(texti)
lipseashti s-ti ânyrâpseshtsâ shi s-ti autentifits.

Nâpoi !