Nu suntu aprucheati moabetsli(textili) ‚nyr‚psiti di autori nic‚n‚scuts!
Ta s-‚nyr‚pseshts‚ moabets(texti)
lipseashti s-ti ‚nyr‚pseshts‚ shi s-ti autentifits.

N‚poi !