agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 3251 .CUM S-FEAȚI CĂTUȘA
prozâ [ ]
pirmith adunat di Pericle Papahagi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-10-06  |     | 
Tu-unã dzuã di vearã, nã moași avea ișitã n pãduri ti leamni ș-ti buburet. Cum cãfta aoa ș-aclo, na, deadi pi dzati furi. Vru s-fugã moașa, ma furl’i u-acãtarã ș-u ligarã.
– Va ti tãl’iem, mae, ãl’i dzãsi un fur, cã hil’i-tu nã prudeadi unãoarã și va nã vãtãma tut.
Moașa plãndzea și tut lã dzãtea s-u-alasã, cã-i oarfãnã, cã-i nipututã. Pãnã apoea, a cãpitanlui ãl’i si nilui. Un an nãinti l’i-avea moartã mã-sa, cari eara tu vrãsta a moașil’iei.
– S-nu u tãl’iem, dzãti el, ma s-u dutem tu un loc ascumtos și aclo s-u-alãsãm s-moarã di foami.
U loarã ș-u dusirã tu un loc, iu, niadzãdzuã, nu puteai s-vedz niti dauã ceapi diparti.
Șidzu aclo moașa dauã dzãli, fãrã s-mãcã nã mãșcãturã di pãni. A treia-dz vru s-fugã, ma nu ștea pri iu, cã nu s-videa di vãrnã parti. Ti tihi tricu pri aclo nã caprã agrã ș-moașa s-lo dupã caprã ș-putu s-easã dit pãduri. Lo apoea calea cãtrã casã, ma agiumsi pi un munti ș-aclo cãdzu mpadi di curmatã ș-di-agiunã ti eara, cã di trei dzãli nu ș-avea bãgatã niti nã sãrmã n gurã. S-ascumsi moașa tu-unã groapã, cã l’i-eara fricã s-nu u ducheascã tiva furl’i.
– Dã-ni putana s-mac, l’i strigã moașa dit groapã, cã mor di foami.
– Mori ș-crechi, ãl’i dzãsi nveasta, ma ghini s-mori, ca s-nu armãnã moași pisti loc, cã nã scot suflitlu a noauã, a nveastilor.
Vedz, cã atea mul’iari avea inati pi moași, cã nãsã nu tritea ghini cu soacrã-sa și-l’i si pãrea cã tuti moașili nu suntu buni.
– S-ță hibă nilă, lea Cată, ași u cl’ima nveasta, că de, cu di-ayia ascãpai di la furi.
– Stãi, s-lã spun, ma-i ași.
S-dusi Cata ațea anapuda ș-lă spusi iu-i moașa. Furl’i s-năiriră multu și s-dusiră cu nveasta, ca s-u află și s-u facã cumãt. Cata tut ma lã striga:
– Ia-u! ia-u!
Furl’i u-acãtarã ș-cãndu va s-u tãl’ia, moașa anãltã mãnili nsus și dzãsi:
– Doamne Dumnidzale! avdzã plãngul a meu! Aestã mul’iari, ti nu-avu nila di mini ș-mi prideadi, si s-faca ună prici nică și cu zori să s-hrãneascã. Tu loc di Catã, s-l’i strigã cãtuși; ș-cum azã strigã ia-u! ia-u! di-aoa ș-nãinti sã strigã: miau! miau!
Dumnidzã u-ascultã ș-ași s-feati cãtușa.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!