agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 3132 .Soia a Tuduradzlor dupu afendi Culaki al Todi
articolŭ [ Culturâ ]
caplu 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2011-09-08  |     | Di strinipotslji a alushtor nauã frats a Tuduradzlor avem aestã soie: TASHA (parapaplu a meu), TEGA, MITA, YIORYI, sh unã SORA (tsi nu lj shtiu numa). TASHA ari fumealji: Coli, Toda sh Mara.
Doi di elj, di Tuduradaz, nu avurã fumelj, nu lã shtim numa, cum lã si dzãtsea. Tora va vã-lj spun aeshtsã shapti cari armasirã, cari-lj shtiu.
Para-paplu a meu avea numa Tasha sh avea taifã: Coli, Toda sh Mara.
Paplu Tasha fãtsea cãrvãnãritu sh muri multu tiniru pi ilikia di 32 di anj. Nu sã shtii cum muri, s’bãtu cu tsiva furi, muri acasã. Paplu avea patru anj cãndu muri afendã-su, paplu Tasha. Armasirã oarfãnji: Coli di shasi anj, Todi di patru anj shi Mara di doi anj. Fratili al pap Todi (Coli Arãulu) paplu Coli s’dusi dziniri pi Tsatsa al... Sora a lor, baba Mara s’mãrtã pi Teya al Pacicu, avu doi ficiori sh unã featã: Tasha cari bãna Ceardaclia sh alantu ficior Mita, deapoa feata nu shtiu cum lj’eara numa.
Paplu Todi avea patru fciori sh dauã feati2: Tasha, Culachi, Zica, Musha, Teya, Iana. Tasha avea trei ficiori sh unã featã: Vangheli, Toda, Ocea, Halciu3. Culachi avea trei: Santa, Tana, Lena. Zica avea patru: Mara, Teyu, Iana, Chiratsa. Musha (dit R. Makidunia) avea trei: Iana, Vanghiul sh Halciul (tsi s’nicã dupu facultati). Teya avea dauã feati sh un ficior: Stela, Marioara shi Gicu. Iana, mãrtatã la Colanji, avea patru: Chiratsa, Aurica, Nicu, Maria (muri la 24 di anj). Vanghiul, naima mari di tuts nipotslji easti ansurat cu Maria al Yuci al Gogu. Avu trei feati sh un ficior: Itsa, Aurica, Nutsa, Tasha. Toda s’ansurã cu Haida al Tasha al Deda, avu un ficior Steryiu. Ocea easti mãrtatã pi Mita la Naca al Gontsa shi ari unã feata ti fumealji. Halciu s’ansurã cu Sulta al Coli al Ljepur sh avu fumelji Mariana sh Gabi. Culachi4 avu trei: Santa, Tana sh Lena. Santa easti ansurat cu Piha al Mita al Tiyuciu sh ari ca fumealj unã featã sh doi ficiori: Chiratsa, Nicu shi Ionel. Tana s’mãrtã la Halcia al Teya al Papacu shi ari doi fciori: Mita shi Nicu. Lena s’mãrtã la Teyu al Oani al Steryiu a Cola sh ari una featã Sica sh doi ficiori Nelu sh Costel. Zica avu trei feati sh un ficior: Mara, Teyu, Iana sh Chiratsa. Mara s’mãrtã la Unci ali Babi Leni pi Teya sh avu fumealji Nicu cu doi ficiori, un ansurat ari loata armãnã shi Itsa (nu bãneadzã) ari unã featrã shi un ficior ansurat. Teyu s’ansurã cu feata al Dina al Malãmã sh ari dauã feati: Dana sh Angela. Iana easti mãrtatã la Mita al Papacu sh ari trei fciori: Dani, Titi, Relu. Chiratsa s’mãrtã pi Tasha al Costa al Gogu sh ari dauã feati: Adriana, shi Magda. Musha easti mãrtatã la Coli al Iuruc, armasi veduvã di tinirã, avea doi fciori shi unã featã: Iana, Vanghiul shi Halciu. Iana ari dauâ feati, eara mãrtatã la Miha al Todi di Coceani (director la ziari). Vanghiul easti ansurat cu feata al Teya a Fciorlor di la Treili Shopati ditu Machidunii sh ari doi fciori. Teya ari dauã feati sh un fcior. Stela easti mãrtatã la Nicu al Tasha al Vashca, ari unã featã Aurica yiatrisa sh un fcior avocat, nsurat cu româncã.
Prot cusurin cu paplu Todi eara Unci al Giuvara, pãrintsãlji frats, eara ficiorlu al Mita al Beli, bãnã tu Romãnii Durustor, hoara Vetirna pãnã la anlu 1940.
La anlu 1940 Unci al Giuvara cu tutã taifa dusi Dobrogea hoara Beidaud sh aclo bãnã pãnã muri. Avu fumealji un ficior sh unã featã. Ficiorlu Halcea muri Vetirna tu ilichia di 20 anj shi eara isusitu. Feata Maria eara mãrtatã la Miha al Dinca, armasi veduvã nica di tinirã cu dauã feati sh un ficior. Marea featã s’mãrtã pi romãn nu u’aveam vidzutã nu shtiu tsi fumealji ari. A daua featã s’mãrtã la Yioryi al Arushani, ari doi ficiori fudzits tu xeani. Maria muri Slobozia.
Colci al Mitanca, veru andoilea cu paplu Todi, eara ficiorlu al Mitanca, bãnã Durustor trei anj pãn tu anlu 1940 cãndu tricu Gãrlitsa, Ostrov, sh deapoa la anlu 1947 dusi Timishoara, hoara Becichereculu Njic. Criscu shasi nipots di frati cã lã murirã pãrintsãlji sh featsi patru numtsã a nipotslor. Avu fumealji, trei feati shi shasi fciori. Tu Bãrãgan, Perietsi (Fundata), featsi 10 numtsã. Nipotslji eara: Haida (baba al Dani Peanci, cãntãtorlu), Marusha (mãsa al Petricã al Nasi al Sanchi, di Slobozia), Vangheli, Teya, Musha, Mita, tuts nipots di frati – ficiorlji al Yioryi cu pãrnoanja Ghioshi. A lui fciori, tuts anvitsarã carti. Di tuts nj-aduc aminti mash niscãnti numi: Tana, Traian, Mihali (contabil shef la Directsia Agricolã Slobozia pãnã inshi la pensii, sh cãndu inshi la pensii muri. Mãsa a lor eara crushuveanã.
Cota al Gogu avu doi ficiori sh unã featã, Musha: Iancul al Costa, cu pãrnoanja Cota al Ghiftu. Iancul al Costa avu un ficior Santa, tsi eara loat ti fumealji cari eara ansurat cu Piha al Cãpãrar sh avu fumealji 3 feati: Itsa, Maria sh Lena shi ficiorlu cu numa Iancul. Ficiorlu a lui, Iancul, cu zãnatea di shofer ari 2 ficiori ni ansurats. Itsa mãrtatã la Mihali Costa al Gras ari doi ficiori, un easti ansurat cu armãnã sh ari un nipot. Maria mãrtatã, tora easti veduvã sh ari un ficior. Njica featã easti mãrtatã la Yioryi al Cuturela.
Mita al Ghiftu frati cu Iancul al Ghiftu ari un ficior Costa sh trei feati. Costa nu bãneadzã. El tsãnea pi Lena al Mina al Dzurdzu sh ari unã featã, Chiratsa mãrtatã la Halcea al Mita al Dinca tsi ari un ficior Mita sh unã featã. Feata easti mãrtatã la Petrica al Nasi al Sanchi. Ficiorlu Mita, nu bãneadza ama eara ansurat cu Mariana al Halcea al Todi sh ari fumealje un ficior sh unã featã, Cãtãlina sh Mihali, dolji studentsã. Alanti doauã feati al Mita al Ghiftu nu shtim la cari suntu mãrtati, unã easti mãrtatã la Hãta.
Feata al Cota al Ghiftu avea numa Musha, mãrtatã la Teya al Ceancu cari eara ficiorlu al Cilibi - kihãielu tsi lu’avea vãtãmatã furlji ncali cãndu inshea tu munti. Ea avu fumelj patru ficiori Sutiri, Culachi, Yioryi, Sima (mari fotbalistu) sh dauã feati Piha sh Sulta. Sutir ari un ficior tsi lucrã la finantse. Culaki ansurat cu armãnã, Yioryi sh el ansurat cu armãnã, deapoa Sima, fotbalistu tsi agiucã tu natsionala ali Romãnie, ansurat cu romãncã.
Piha mãrtatã la Nasi al Fina ari trei feati mãrtati. Sulta mãrtatã la Coli al Yioryi al Fina tsi ari sh ea unã featã fudzitã tu America. Nu shtiu tsi fumealji au ficiorlji Cualchi, Yioryi shi Sima. Miha al Gogu avea doi ficiori: Teya shi Santa sh unã feata tsi armasi tu Makidunie.
Teya avea trei ficiori Halcea, Gogu sh Mita, sh doauã feati Mara sh Itsa. Halcea ari patru ficiori: Santa ansurat cu Cata al Costa al Deda sh ari doi ficiori ansurats sh-di la un ficior ari doi nipots; dolji ficiori au loatã mucani. Ghitsa ansurat cu Maria al Yioryi al Shamiti ari un ficior tsi bitisi facultatea; Mita ansurat cu feata al Santa al Yiuulu sh ari doauã feati, dauli suntu la facultati; Tasha easti ansuratu, nu zburashti, ari un ficior avocatu nu’lj shtim numa a nveastãljei. Gogu ari doi, unã featã sh un fcior. Feata Marica easti mãrtatã pi romãn, ari un ficior studentu. Ficiorlu Culaki easti ansurat cu feata al Goga al Tugear, ari unã featã sh un fcior, feata easti mãrtatã, fciorlu easti avocat, deapoa Culaki nu bãneadzã. Mita easti ansurat cu Musha al Teya al Tahi, avu doi ficiori: Teyu (Stelicã) sh Adrian. Stelicã s’ansurã cu feata al Mita al Belinaca ari doi fciori, studentsã. Adrian easti ansurat sh ari doi fciori. Mara mãrtatã la Vanghiul al Todi ari fumelj trei feati sh un ficior: Itsa, Aurica, Lena sh Tasha. Itsa mãrtatã la Naca al Cãpãraru (Zgumanjilji). Santa ari doi ficiori: Teyu easti birber, nu easti nsurat, bãneadzã Americã. Vilica fu mãrtatã la Mita al Tasha al Goga sh avu unã featã sh un ficior. Ficiorlu Mita ari nveastã mucanã sh feata Lenutsa mãrtatã pi Nicu Popescu. Zica al Gogu avu patru ficiori sh unã featã: Dima, Naki, Santa, Costa sh Kiratsa. Dima avu un ficior loat di fumealj, Mihali cari lo nveastã Tsatsa, feata al Yucea al Cuturela sh ari doi ficiori sh unã featã: Dima tsi easti ansurat, Urziceni, cu unã cãlivyeanã Itsa, sh ari unã featã; Ionel easti ansurat cu Marinush sh ari unã featã Lena sh un ficior. Lena ari un ficior sh unã featã.
Naki al Gogu ari unã featã. Naki easti ansurat cu feata al Naca al Cãpãraru sh ari bãgatã dziniri Nicu al Costa al Fina sh deadun au trei fumelj: Carmen, Cornelia, Adriana. Santa al Gogu eara ansurat cu feata ali Pihitsã tsi s’nyrãpsea Caracostea. Santa avu un ficior Vangheli sh doauã feati: Aurica sh Florica. Aurica easti mãrtatã pi Vasili al Tega al Gica al Pitri sh ari doauã feati sh un ficior. Florica easti mãrtatã pi tucan sh ari trei feati. Nveasta al Vangheli cu numa Marica easti feata al Dina al Fota al Malãmã sh ari doi ficiori: Alexandru ansurat cu armãnã sh ari unã featã. Stelicã ansurat cu armãnã ari sh el unã featã. Mãsa al Teya al Gica al Pitri eara di la Tuduradzlji sorã al Unci al Giuvara.
Costa al Gogu avu doi ficiori Steliana sh Tasha. Steliana, easti mãrtatã la Teya al Arãmbu sh ari dauã feati. Tasha ansurat cu Tsatsa al Zica al Todi sh ari dauã feati: Magdalena di America tsi ari doi fciori sh Adriana mãrtatã la Nicu al Grameni, cãntãtorlu tu Pareia „Steaua di Vreari” di Bucureshti sh au doi fciori. Chiratsa mãrtatã la Mushlu avu doi fciori sh dolji murirã, bãrbats mãri. Paplu COLI (frati al Toda Araftu) ari nicuchirã Tsatsa. COLI ari taifã: TEYA, TOIA, MARA shi YIANA.
I. TEYA ari fumealje:
1.Costa cu nicukirã Haida al Toda a fciorlor al Jguma di Shushova tu Makidunia di tora.
2. Santa ari un ficior sh unã featã.
3. Vanghiu ari nicukirã tsatsa al Cola al Tefa shi ari un ficior shi unã featã.
Mita – niansurat
II. TOIA cu nicukira Chiratsa – Rãmbu sh ari fumealje:
1.Cola cu nicukira Mustafina ari un ficior sh unã featã.
2. Striyeana
3. Lencea mãrtatã la Dandeanjilji, ari un ficior sh unã featã.
III. MARA cu nicukirlu Costa al Cãrbãnã sh ari fumealje:
1.Itsa cu nicukirlu Sutiri al Gud ari taifã dauã feati sh un ficior.
2.Yioryi cu nicukira Maria al Topci ari doi ficiori shi unã featã.
3.Costa cu nicukira Iana al Miha ari un ficior sh unã featã.
4.Tana cu nicuchirlu Iancu Becanj shi ari trei ficiori.
5.Vanghiul cu nicuchira di Avgelia shi ari un ficior.
6.Gyora cu nicukir Vanghiu Mitanca shi ari dauã feati shi un ficior preftu tsi lituryiseashti Strumitsã.Vanghiul cu Gyora suntu frats dzeaminj.
7. Piha mãrtatã pi vãryar shi ari un ficior shi unã featã.
IV. IANA cu nicukirlu Yioryi al Bagea di hoara Tsãrvuljiuva shi ari taifã: Teya cu nicukira Piha al Fimnjiu shi ari trei ficiori shi trei feati: Yioryi, Tanka cu dauã feati, Santa, Iana cu doi ficiori, Lena cu dauã feati, ita cu un ficior shi dauã feati, anghiul cu nicukira vãrgarã shi ari dauã feati, ulachi cu nicuchira di la Cãpãraru shi ari doi ficiori, Nasi – professor cu nicuchira di la Cuturela shi ari doi ficiori profesori, Tsatsa cu nicuchirlu Halcea al Coli al Cupeciu. MARA, mãrtatã la Paciculu, sorã al Todi Araftu shi ari fumealji: Teya, Tasha shi unã featã mãrtatã la Shushka shi ari fumealji a deapoa Iana mãrtatã la Diliulu tu hoara Varsacuva shi ari fumealje, Teya tsi ari taifã: Mita tsi ari doi ficiori, Naca cu nicuchira di la Giueapi al Dimci shi ari un ficior, Vanghea mãrtatã pi vãryar shi ari doi ficiori, Mihali cu nicuchira Vanghea shi ari dauã feati, Coli ari fumealji, Santa ari fumealje, Tasha cu nicuhira Sulta al Pushutic shi ari fumealje. Lena ari un ficior professor universitar shi unã featã profesoarã. Coli ari fumealje. Sutiri, juristu, ari fumealje. Feata, nu shtim numa, mãrtatã la Shiushka, ari fumealje. Iana, mãrtatã la Diliulu, Varsacuva shi ari fumealje. Nati ari doi ficiori, Feata * Yioryi ninsurat.
TEGA – frati al Tasha, cari easti afendi alu pap Todi shi ari taifã: Coli, Tasha shi daua feati tsi nu lã shtim numa; prota featã easti dada ali Paris Agata shi alantã featã mãrtatã pi Paris Papacu tu hoara Hargelia.
Coli al Cupeciu cu nicuchira nu u shtim numa. Ari fumealje: Tana, Sia, Piha, Gora. Tana easti moartã. Piha, mãrtatã pi Yioryi al Zica al Chicea, ari fumealji: Culachi nsurat cu Custanda al Mitcul ali Custandi, ari un ficior sh unã featã. Custandã mãrtatã pi Costa al Coli al Dodu, ari un ficior sh unã featã. Tega, ansurat cu feata al Nasi (Shapcã al Papac), ari dauã feati. Sia, mãrtatã pi Tega al Sili, tsi easti dziniri al Coli al Cupeciu, sh ari frats Bucurshti tu caplu di tramwaiu 21 cu numa: Yioryi al Sili, mortu; una sorã, shi un frati mortu tu polimu. Ocea, mãrtatã pi Tega al Mihali Vanci, ari doi ficiori (di unlu nipot, nipoatã). Halcea tsãni di la Bagea, ari doi ficiori ninsurats icã ãnsurats cu nipots. Vasili ari nicukirã vãrgarã, au un ficior. Mara ari dauã feati. Santa, nsurat cu nicukirã di la Chichea. Gora pi Teya al Costa al Dodu. Vanghea, mãrtatã pi Halcia al Yioryi al Mina, ari unã featã shi un ficior. Custanda, mãrtatã pi Hrista al Nacea, ari dauã feati. Mita al Coli a ficiorlor al Jgumã ari dauã feati. Tasha ari fumelji: Naki sh Mita. Naki: Ocea mãrtatã la Coli Njic (Mustafina), Musha mãrtatã la Cuteli, Maritsã mãrtatã la Dibrian, Tsatsa mãrtatã la Cuteli, Tegu nicuchira di la Cãceanj, Tasha al Tega al Gudu. Mita Paciura: Sulta, mãrtatã la Hãliceanj (Mustafina). Iana, mãrtatã la Cãprã (Naceanj), Dãrfulia. Naca lo nveastã di la Mecikarlu. Coli lo nveastã di la Papuli. III. Sora… Hilji datã la Paris al Agata. IV. Sora… Hilji, mãrtatã pi Paris Papacu di Harghelia. Halcea. Vanghiu. Musha
Di soia a Tuduradzlor, di atselj aushi tsi nu lj shteam cari eara, suntu Dinaceanjilji di Dubrushana di Cumanuva: Teya shi Dina. Teya avu patru ficiori: Sutiri, Miha, Costa shi Teya dupu numa a afenda-sui cã s’featsi fãrã tatã. Sutiri avea trei feati shi un ficior. Ficiorlu al Sutiri, Dina muri tiniru avea patru ficiori shi unã featã. Miha avea patru ficiori: Cola, Vanghiul, shi daua feati Lena shi Tana. Costa avea patru ficiori shi unã featã cu numa Cata. Ficiorlji cu numa Mita, Yioryi, Santa shi Culachi. Culachi muri tiniru la 14 di anj. Costa afendã-su a lor bãnã 108 anj. Cata avu doi ficiori. Dina nu avu fumealji.
Teya al Dinacea, nicukira a lui easti Lena al Naki al Gazdu di Mezdra. Lena avu patru feati shi un ficior Halcea. Halcea easti afendi al Teyu. Tsatsa u mãrtarã cãndu muri Dina ficiorlu al Sutiri. Tana easti tut di la Tuduradz. Cota easti tut di la Tuduradz. Mara idyea di la Tuduradz.

Soia di partea ali Dada Kiratsa al Nata al Gicu al Iancul al Pãshe5
Soia ali Dadã a mea, Kiratsa easti di la Pãshadzlji. Lã dzãtsi ashi cã tu chirolu a turtsãlor tu vãrã hoarã icã tu muntsã nu putea s’bãneadzã di turtsã, elj adra tsi vrea, tsi lã ticnea atsea adra. Bãna multu greu tu atsel kiro armãnjlji. Sh atumtsea apufusirã armãnjlji tsi bãna aclo, s’ducã vãrã di elji la Pãshe sã spunã cã tsi lã adarã turtsãlji. Aclo vrea ta s’ducã un cama inimos cari shtea s’azburascã ghini anturtseashti shi s’aibã multã vidzutã shi sh-da giuiapi bunã.
Nata dusi la Pãshe spusi ponlu tsi lu’avea armãnjilji, shidzu dauã dzãli la pahse pãnã-lj vini arada, cã nu lu’alãsa s’intrã sh dupu moabetea cu Pashelu aestu lj-deadi unã carti nyrãpsitã tu cari spunea ta s’nu’lji cãrteascã turtsãlji pi armãnj, s’lj-alasã arihati. Turtsãlji deapoa lj-alãsarã arãhati armãnjilji dupu tsi Nata dusi la Pãshelu cari lo aestã apofasi ti armãnj. Shi ashi-lji dzãsirã deapoa cu numa Pãshelu, di aclo armasi shi numa di Pãshadz ti tutã soia a lor dit Makidunie.
Pãrintsãlji ali dada-a mea, Kiratsa suntu: Nata al Gicu al Pãshe sh mãsa eara cu numa Maria al Culachi al Gãlãngi tsi avea zãnatea di yunucear. Pãrintsãlji al Culaki al Gãlãngi eara gunushari (spoitori). Gãlãngi, avea sh altsã ficiori, un farmacistu sh un yeatru. Culaki lu’deadirã di fumealj cã avea multsã ficiori. Atsel tsi-lu lo di fumealj nu shtiu cum lj-iu numa ma eara multu avutu sh nu avea fumealj shi lu lo Culaki di suflitu cã eara multu itru shi u dusi avearea ninti. Elj eara crushuveanj.
Fãlcarea a Pãsheadzlor suntu vãrã 20 di casi.
Paplu Nata avea patru feati: Yiana, Kiratsa, Tana, Shunda sh doi ficiori: Halciu sh Yioryi.
I. Yiana eara mãrtatã la Naca ali Bufi. Naca eara multu ambar shi eara mari gãidãgi, cãnta multu ghini cu gaida, muri tu ilichia di 40 di anj di cãni turbatu. Fumealj avu trei feati sh un ficior: Sulta, Musha, Costa sh Sia.
Sulta mãrtatã la Miha al Shuca al Pala, director tu chirolu a comunishtilor avu doauã feati mãrtati pi armãnji sh un ficior tsi lo vãryarã. Musha easti mãrtatã la Teya al Dodu, bãneadzã Banja, tu Ripublica Makedonia di azã, ari doi ficiori, profesori di istorii. Costa ari un ficior sh doauã feati, bãna Scopje. Sia easti mãrtatã pi Mita al Teya al Pirifan ari unã featã sh doi fciori, bãneadzã Sãn Nicola.
II. KIRATSA, mãrtatã la Culaki al Todi, ari fumealji un ficior Santa, sh dauã feati: Tana, shi Lena. Santa ari taifã unã featã sh doi ficiori6: Kiratsa, Nicoale shi Ionel sh tsintsi nipots shi daua paranipoati. Kiratsa mãrtatã cu Mita al Tasha al Caranicu ari unã featã, Aurelia profesoarã di limbi xeani sh cãntãtoari mãrtatã cu Yioryi al Mihale shi elji au fumealj dauã feati, marea featã ari numa Yianula sh alantã featã Kira. Nicu ari nveastã Kiratsa, profesoarã di biologie, di la Nachi al Halcea al Vrishcu sh ari fumealj un ficior Mihali, economistu, tsi trãdzea corlu la Pareia „Pilisterlu”. Nicu shi Kiratsa au sh unã featã Maria, tsi easti cãnãscutã sh cu numa Marusha, instructor tu pareia „Pilisterlu” sh easti mãrtatã pi Nicu al Vranã. Nicu al Santa al Todi cãntã tu Pareia „Boatsea a Pindului” di Bucureshti. Ionel, ansurat cu Kiratsa al Vanghiu al Coli al Ciungu, au fumealje, un ficior, Santa di 26 di anj, economistu, sh unã featã, Yianula, di 23 di anj, cãntãtoari tu Pariea „Pilisterlu”. Tana ari doi ficiori: Mita sh Nicu. Mita easti ansurat cu Lena al Mihali al Dima al Gogu au taifã un ficior Mihali economistu sh pãrãstistor tu „Pilisterlu” sh yiurtiili armãneshtsã shi unã featã Gina, studentã. Nicu, ansurat cu Antoanela al Unci al Culaki al Unci, au taifã unã featã cu numa Tana. Lena ari unã featã Sia sh doi ficiori: Nelu (Oani) shi Costa. Sia easti mãrtatã la Yioryi al Perdica, au taifã dauã feati: Angela sh Simona. Angela easti isusitã pi romãn. Nelu (Oani), inginer mecanic, easti ansurat cu Lena al Teya al Coli al Ljepur, au fumealj un ficior Teyu sh unã featã Sorina, dolji studentsã sh minats tu lucãrlu armãnescu, tu Pareia „Pilisterlu” sh piesili di teatru a regizorlui Toma Enache. Costa easti ansurat cu Ayora sh au taifã dauã feati: Lena sh Maria.
III. TANA7 easti mãrtatã cu Teya al Culachi al Yiuryits. Eara multu avuts shi Teya fu vãtãmat cu tufechea di un protu cusurinu la 36 di anji, tu anlu 1942 di Gogu al Arapci. Fumealja a lor: Ayora, Vasili, Culaki, Yioryi, Santa sh Kiratsa. Ayora mãrtatã pi Coli al Goga al Caranicu di Dubrushana, ari unã featã sh un fcior. Ficiorlu ari fabricã di lapti Dubrushana, tsãni vãryarã. Feata mãrtatã pi vãryar easti directoari economistã. Vasili bãneadzã Velis, ansurat cu feata al Naca al Cipu (nunlu a meu cari mi pãtidzã), ari doi ficiori, loarã nveasti vãryari. Yioryi fu ansurat sh avu nveasta di la Dzurdzu, tora nu bãneadzã. Ari featã mãrtatã cu Zica al Hali di Vãrbitsã, ficiorlji loarã vãryari. Culaki tsãni armãnã, ari doi ficiori loarã armãni sh ari patru nipots. Santa easti ansurat cu feata al Naca al Papacu al Shapcã di hoara Bucishti shi ari unã featã sh un ficior. Feata easti mãrtatã pi preftul Sashu al Yierãndã, au fumelj doi ficiori. Ficiorlu easti ansurat cu unã armãnã. Kiratsa mãrtatã la Mita al Yioryi al Shundicã ari un ficior sh unã featã, loarã vãryari.
IV. HALCEA nicuchira easti di la Papuli, au fumelj: doi ficiori sh unã featã. Stoiani easti ansurat cu vãryarã, Marica mãrtatã pi vãryar, Costa easti ansurat cu armãnã. Stoiani, Costa, Marica.
V. SHUNDA mãrtatã la Teya al Pirifan, ari trei fumelji: un ficior sh doauã feati, nu shtim cum suntu ãndreptsã. Ficiorlu, Feata sh Feata.
VI. YIORYI al Nata al Djiku al Iancu al Pãshe. Easti ansurat ama nu shtim ti nicukirã a curi easti. Ari fumealji: Chiratsa, Lena, Santa shi Zochi.
Chiratsa easti mãrtatã la Mina al Dodu, easti juristã. Mina easti inginer agricol. Bãneadzã Shtip, fumealji au doi ficiori studentsã. Lena easti mãrtatã pi Gheicu, ari fumealji unã featã sh un ficior, tsi easti functsionar sh bãneadzã Sãn Nicola. Feata; Ficiorlu. Santa al Djika easti ansuratu cu Maria al Mita a Vlahanjilor, redactor tu emisiunea armãneascã di Radio la TV Makedonia, ari unã featã Elena, cãntãtoari shi un ficior Yioryi. Zochi al Djika lucreadzã, nu easti ansuratu.

.  | index


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!