agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 5944 .Soia a Tuduradzlor dupu afendi Culaki al Todi
articolŭ [ Culturâ ]
caplu 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2011-09-08  |     | Di strinipotslji a alushtor nauă frats a Tuduradzlor avem aestă soie: TASHA (parapaplu a meu), TEGA, MITA, YIORYI, sh ună SORA (tsi nu lj shtiu numa). TASHA ari fumealji: Coli, Toda sh Mara.
Doi di elj, di Tuduradaz, nu avură fumelj, nu lă shtim numa, cum lă si dzătsea. Tora va vă-lj spun aeshtsă shapti cari armasiră, cari-lj shtiu.
Para-paplu a meu avea numa Tasha sh avea taifă: Coli, Toda sh Mara.
Paplu Tasha fătsea cărvănăritu sh muri multu tiniru pi ilikia di 32 di anj. Nu să shtii cum muri, s’bătu cu tsiva furi, muri acasă. Paplu avea patru anj căndu muri afendă-su, paplu Tasha. Armasiră oarfănji: Coli di shasi anj, Todi di patru anj shi Mara di doi anj. Fratili al pap Todi (Coli Arăulu) paplu Coli s’dusi dziniri pi Tsatsa al... Sora a lor, baba Mara s’mărtă pi Teya al Pacicu, avu doi ficiori sh ună feată: Tasha cari băna Ceardaclia sh alantu ficior Mita, deapoa feata nu shtiu cum lj’eara numa.
Paplu Todi avea patru fciori sh dauă feati2: Tasha, Culachi, Zica, Musha, Teya, Iana. Tasha avea trei ficiori sh ună feată: Vangheli, Toda, Ocea, Halciu3. Culachi avea trei: Santa, Tana, Lena. Zica avea patru: Mara, Teyu, Iana, Chiratsa. Musha (dit R. Makidunia) avea trei: Iana, Vanghiul sh Halciul (tsi s’nică dupu facultati). Teya avea dauă feati sh un ficior: Stela, Marioara shi Gicu. Iana, mărtată la Colanji, avea patru: Chiratsa, Aurica, Nicu, Maria (muri la 24 di anj). Vanghiul, naima mari di tuts nipotslji easti ansurat cu Maria al Yuci al Gogu. Avu trei feati sh un ficior: Itsa, Aurica, Nutsa, Tasha. Toda s’ansură cu Haida al Tasha al Deda, avu un ficior Steryiu. Ocea easti mărtată pi Mita la Naca al Gontsa shi ari ună feata ti fumealji. Halciu s’ansură cu Sulta al Coli al Ljepur sh avu fumelji Mariana sh Gabi. Culachi4 avu trei: Santa, Tana sh Lena. Santa easti ansurat cu Piha al Mita al Tiyuciu sh ari ca fumealj ună feată sh doi ficiori: Chiratsa, Nicu shi Ionel. Tana s’mărtă la Halcia al Teya al Papacu shi ari doi fciori: Mita shi Nicu. Lena s’mărtă la Teyu al Oani al Steryiu a Cola sh ari una feată Sica sh doi ficiori Nelu sh Costel. Zica avu trei feati sh un ficior: Mara, Teyu, Iana sh Chiratsa. Mara s’mărtă la Unci ali Babi Leni pi Teya sh avu fumealji Nicu cu doi ficiori, un ansurat ari loata armănă shi Itsa (nu băneadză) ari ună featră shi un ficior ansurat. Teyu s’ansură cu feata al Dina al Malămă sh ari dauă feati: Dana sh Angela. Iana easti mărtată la Mita al Papacu sh ari trei fciori: Dani, Titi, Relu. Chiratsa s’mărtă pi Tasha al Costa al Gogu sh ari dauă feati: Adriana, shi Magda. Musha easti mărtată la Coli al Iuruc, armasi veduvă di tiniră, avea doi fciori shi ună feată: Iana, Vanghiul shi Halciu. Iana ari dauâ feati, eara mărtată la Miha al Todi di Coceani (director la ziari). Vanghiul easti ansurat cu feata al Teya a Fciorlor di la Treili Shopati ditu Machidunii sh ari doi fciori. Teya ari dauă feati sh un fcior. Stela easti mărtată la Nicu al Tasha al Vashca, ari ună feată Aurica yiatrisa sh un fcior avocat, nsurat cu româncă.
Prot cusurin cu paplu Todi eara Unci al Giuvara, părintsălji frats, eara ficiorlu al Mita al Beli, bănă tu Romănii Durustor, hoara Vetirna pănă la anlu 1940.
La anlu 1940 Unci al Giuvara cu tută taifa dusi Dobrogea hoara Beidaud sh aclo bănă pănă muri. Avu fumealji un ficior sh ună feată. Ficiorlu Halcea muri Vetirna tu ilichia di 20 anj shi eara isusitu. Feata Maria eara mărtată la Miha al Dinca, armasi veduvă nica di tiniră cu dauă feati sh un ficior. Marea feată s’mărtă pi romăn nu u’aveam vidzută nu shtiu tsi fumealji ari. A daua feată s’mărtă la Yioryi al Arushani, ari doi ficiori fudzits tu xeani. Maria muri Slobozia.
Colci al Mitanca, veru andoilea cu paplu Todi, eara ficiorlu al Mitanca, bănă Durustor trei anj păn tu anlu 1940 căndu tricu Gărlitsa, Ostrov, sh deapoa la anlu 1947 dusi Timishoara, hoara Becichereculu Njic. Criscu shasi nipots di frati că lă muriră părintsălji sh featsi patru numtsă a nipotslor. Avu fumealji, trei feati shi shasi fciori. Tu Bărăgan, Perietsi (Fundata), featsi 10 numtsă. Nipotslji eara: Haida (baba al Dani Peanci, căntătorlu), Marusha (măsa al Petrică al Nasi al Sanchi, di Slobozia), Vangheli, Teya, Musha, Mita, tuts nipots di frati – ficiorlji al Yioryi cu părnoanja Ghioshi. A lui fciori, tuts anvitsară carti. Di tuts nj-aduc aminti mash niscănti numi: Tana, Traian, Mihali (contabil shef la Directsia Agricolă Slobozia pănă inshi la pensii, sh căndu inshi la pensii muri. Măsa a lor eara crushuveană.
Cota al Gogu avu doi ficiori sh ună feată, Musha: Iancul al Costa, cu părnoanja Cota al Ghiftu. Iancul al Costa avu un ficior Santa, tsi eara loat ti fumealji cari eara ansurat cu Piha al Căpărar sh avu fumealji 3 feati: Itsa, Maria sh Lena shi ficiorlu cu numa Iancul. Ficiorlu a lui, Iancul, cu zănatea di shofer ari 2 ficiori ni ansurats. Itsa mărtată la Mihali Costa al Gras ari doi ficiori, un easti ansurat cu armănă sh ari un nipot. Maria mărtată, tora easti veduvă sh ari un ficior. Njica feată easti mărtată la Yioryi al Cuturela.
Mita al Ghiftu frati cu Iancul al Ghiftu ari un ficior Costa sh trei feati. Costa nu băneadză. El tsănea pi Lena al Mina al Dzurdzu sh ari ună feată, Chiratsa mărtată la Halcea al Mita al Dinca tsi ari un ficior Mita sh ună feată. Feata easti mărtată la Petrica al Nasi al Sanchi. Ficiorlu Mita, nu băneadza ama eara ansurat cu Mariana al Halcea al Todi sh ari fumealje un ficior sh ună feată, Cătălina sh Mihali, dolji studentsă. Alanti doauă feati al Mita al Ghiftu nu shtim la cari suntu mărtati, ună easti mărtată la Hăta.
Feata al Cota al Ghiftu avea numa Musha, mărtată la Teya al Ceancu cari eara ficiorlu al Cilibi - kihăielu tsi lu’avea vătămată furlji ncali căndu inshea tu munti. Ea avu fumelj patru ficiori Sutiri, Culachi, Yioryi, Sima (mari fotbalistu) sh dauă feati Piha sh Sulta. Sutir ari un ficior tsi lucră la finantse. Culaki ansurat cu armănă, Yioryi sh el ansurat cu armănă, deapoa Sima, fotbalistu tsi agiucă tu natsionala ali Romănie, ansurat cu romăncă.
Piha mărtată la Nasi al Fina ari trei feati mărtati. Sulta mărtată la Coli al Yioryi al Fina tsi ari sh ea ună feată fudzită tu America. Nu shtiu tsi fumealji au ficiorlji Cualchi, Yioryi shi Sima. Miha al Gogu avea doi ficiori: Teya shi Santa sh ună feata tsi armasi tu Makidunie.
Teya avea trei ficiori Halcea, Gogu sh Mita, sh doauă feati Mara sh Itsa. Halcea ari patru ficiori: Santa ansurat cu Cata al Costa al Deda sh ari doi ficiori ansurats sh-di la un ficior ari doi nipots; dolji ficiori au loată mucani. Ghitsa ansurat cu Maria al Yioryi al Shamiti ari un ficior tsi bitisi facultatea; Mita ansurat cu feata al Santa al Yiuulu sh ari doauă feati, dauli suntu la facultati; Tasha easti ansuratu, nu zburashti, ari un ficior avocatu nu’lj shtim numa a nveastăljei. Gogu ari doi, ună feată sh un fcior. Feata Marica easti mărtată pi romăn, ari un ficior studentu. Ficiorlu Culaki easti ansurat cu feata al Goga al Tugear, ari ună feată sh un fcior, feata easti mărtată, fciorlu easti avocat, deapoa Culaki nu băneadză. Mita easti ansurat cu Musha al Teya al Tahi, avu doi ficiori: Teyu (Stelică) sh Adrian. Stelică s’ansură cu feata al Mita al Belinaca ari doi fciori, studentsă. Adrian easti ansurat sh ari doi fciori. Mara mărtată la Vanghiul al Todi ari fumelj trei feati sh un ficior: Itsa, Aurica, Lena sh Tasha. Itsa mărtată la Naca al Căpăraru (Zgumanjilji). Santa ari doi ficiori: Teyu easti birber, nu easti nsurat, băneadză Americă. Vilica fu mărtată la Mita al Tasha al Goga sh avu ună feată sh un ficior. Ficiorlu Mita ari nveastă mucană sh feata Lenutsa mărtată pi Nicu Popescu. Zica al Gogu avu patru ficiori sh ună feată: Dima, Naki, Santa, Costa sh Kiratsa. Dima avu un ficior loat di fumealj, Mihali cari lo nveastă Tsatsa, feata al Yucea al Cuturela sh ari doi ficiori sh ună feată: Dima tsi easti ansurat, Urziceni, cu ună călivyeană Itsa, sh ari ună feată; Ionel easti ansurat cu Marinush sh ari ună feată Lena sh un ficior. Lena ari un ficior sh ună feată.
Naki al Gogu ari ună feată. Naki easti ansurat cu feata al Naca al Căpăraru sh ari băgată dziniri Nicu al Costa al Fina sh deadun au trei fumelj: Carmen, Cornelia, Adriana. Santa al Gogu eara ansurat cu feata ali Pihitsă tsi s’nyrăpsea Caracostea. Santa avu un ficior Vangheli sh doauă feati: Aurica sh Florica. Aurica easti mărtată pi Vasili al Tega al Gica al Pitri sh ari doauă feati sh un ficior. Florica easti mărtată pi tucan sh ari trei feati. Nveasta al Vangheli cu numa Marica easti feata al Dina al Fota al Malămă sh ari doi ficiori: Alexandru ansurat cu armănă sh ari ună feată. Stelică ansurat cu armănă ari sh el ună feată. Măsa al Teya al Gica al Pitri eara di la Tuduradzlji soră al Unci al Giuvara.
Costa al Gogu avu doi ficiori Steliana sh Tasha. Steliana, easti mărtată la Teya al Arămbu sh ari dauă feati. Tasha ansurat cu Tsatsa al Zica al Todi sh ari dauă feati: Magdalena di America tsi ari doi fciori sh Adriana mărtată la Nicu al Grameni, căntătorlu tu Pareia „Steaua di Vreari” di Bucureshti sh au doi fciori. Chiratsa mărtată la Mushlu avu doi fciori sh dolji muriră, bărbats mări. Paplu COLI (frati al Toda Araftu) ari nicuchiră Tsatsa. COLI ari taifă: TEYA, TOIA, MARA shi YIANA.
I. TEYA ari fumealje:
1.Costa cu nicukiră Haida al Toda a fciorlor al Jguma di Shushova tu Makidunia di tora.
2. Santa ari un ficior sh ună feată.
3. Vanghiu ari nicukiră tsatsa al Cola al Tefa shi ari un ficior shi ună feată.
Mita – niansurat
II. TOIA cu nicukira Chiratsa – Rămbu sh ari fumealje:
1.Cola cu nicukira Mustafina ari un ficior sh ună feată.
2. Striyeana
3. Lencea mărtată la Dandeanjilji, ari un ficior sh ună feată.
III. MARA cu nicukirlu Costa al Cărbănă sh ari fumealje:
1.Itsa cu nicukirlu Sutiri al Gud ari taifă dauă feati sh un ficior.
2.Yioryi cu nicukira Maria al Topci ari doi ficiori shi ună feată.
3.Costa cu nicukira Iana al Miha ari un ficior sh ună feată.
4.Tana cu nicuchirlu Iancu Becanj shi ari trei ficiori.
5.Vanghiul cu nicuchira di Avgelia shi ari un ficior.
6.Gyora cu nicukir Vanghiu Mitanca shi ari dauă feati shi un ficior preftu tsi lituryiseashti Strumitsă.Vanghiul cu Gyora suntu frats dzeaminj.
7. Piha mărtată pi văryar shi ari un ficior shi ună feată.
IV. IANA cu nicukirlu Yioryi al Bagea di hoara Tsărvuljiuva shi ari taifă: Teya cu nicukira Piha al Fimnjiu shi ari trei ficiori shi trei feati: Yioryi, Tanka cu dauă feati, Santa, Iana cu doi ficiori, Lena cu dauă feati, ita cu un ficior shi dauă feati, anghiul cu nicukira vărgară shi ari dauă feati, ulachi cu nicuchira di la Căpăraru shi ari doi ficiori, Nasi – professor cu nicuchira di la Cuturela shi ari doi ficiori profesori, Tsatsa cu nicuchirlu Halcea al Coli al Cupeciu. MARA, mărtată la Paciculu, soră al Todi Araftu shi ari fumealji: Teya, Tasha shi ună feată mărtată la Shushka shi ari fumealji a deapoa Iana mărtată la Diliulu tu hoara Varsacuva shi ari fumealje, Teya tsi ari taifă: Mita tsi ari doi ficiori, Naca cu nicuchira di la Giueapi al Dimci shi ari un ficior, Vanghea mărtată pi văryar shi ari doi ficiori, Mihali cu nicuchira Vanghea shi ari dauă feati, Coli ari fumealji, Santa ari fumealje, Tasha cu nicuhira Sulta al Pushutic shi ari fumealje. Lena ari un ficior professor universitar shi ună feată profesoară. Coli ari fumealje. Sutiri, juristu, ari fumealje. Feata, nu shtim numa, mărtată la Shiushka, ari fumealje. Iana, mărtată la Diliulu, Varsacuva shi ari fumealje. Nati ari doi ficiori, Feata * Yioryi ninsurat.
TEGA – frati al Tasha, cari easti afendi alu pap Todi shi ari taifă: Coli, Tasha shi daua feati tsi nu lă shtim numa; prota feată easti dada ali Paris Agata shi alantă feată mărtată pi Paris Papacu tu hoara Hargelia.
Coli al Cupeciu cu nicuchira nu u shtim numa. Ari fumealje: Tana, Sia, Piha, Gora. Tana easti moartă. Piha, mărtată pi Yioryi al Zica al Chicea, ari fumealji: Culachi nsurat cu Custanda al Mitcul ali Custandi, ari un ficior sh ună feată. Custandă mărtată pi Costa al Coli al Dodu, ari un ficior sh ună feată. Tega, ansurat cu feata al Nasi (Shapcă al Papac), ari dauă feati. Sia, mărtată pi Tega al Sili, tsi easti dziniri al Coli al Cupeciu, sh ari frats Bucurshti tu caplu di tramwaiu 21 cu numa: Yioryi al Sili, mortu; una soră, shi un frati mortu tu polimu. Ocea, mărtată pi Tega al Mihali Vanci, ari doi ficiori (di unlu nipot, nipoată). Halcea tsăni di la Bagea, ari doi ficiori ninsurats ică ănsurats cu nipots. Vasili ari nicukiră vărgară, au un ficior. Mara ari dauă feati. Santa, nsurat cu nicukiră di la Chichea. Gora pi Teya al Costa al Dodu. Vanghea, mărtată pi Halcia al Yioryi al Mina, ari ună feată shi un ficior. Custanda, mărtată pi Hrista al Nacea, ari dauă feati. Mita al Coli a ficiorlor al Jgumă ari dauă feati. Tasha ari fumelji: Naki sh Mita. Naki: Ocea mărtată la Coli Njic (Mustafina), Musha mărtată la Cuteli, Maritsă mărtată la Dibrian, Tsatsa mărtată la Cuteli, Tegu nicuchira di la Căceanj, Tasha al Tega al Gudu. Mita Paciura: Sulta, mărtată la Hăliceanj (Mustafina). Iana, mărtată la Căpră (Naceanj), Dărfulia. Naca lo nveastă di la Mecikarlu. Coli lo nveastă di la Papuli. III. Sora… Hilji dată la Paris al Agata. IV. Sora… Hilji, mărtată pi Paris Papacu di Harghelia. Halcea. Vanghiu. Musha
Di soia a Tuduradzlor, di atselj aushi tsi nu lj shteam cari eara, suntu Dinaceanjilji di Dubrushana di Cumanuva: Teya shi Dina. Teya avu patru ficiori: Sutiri, Miha, Costa shi Teya dupu numa a afenda-sui că s’featsi fără tată. Sutiri avea trei feati shi un ficior. Ficiorlu al Sutiri, Dina muri tiniru avea patru ficiori shi ună feată. Miha avea patru ficiori: Cola, Vanghiul, shi daua feati Lena shi Tana. Costa avea patru ficiori shi ună feată cu numa Cata. Ficiorlji cu numa Mita, Yioryi, Santa shi Culachi. Culachi muri tiniru la 14 di anj. Costa afendă-su a lor bănă 108 anj. Cata avu doi ficiori. Dina nu avu fumealji.
Teya al Dinacea, nicukira a lui easti Lena al Naki al Gazdu di Mezdra. Lena avu patru feati shi un ficior Halcea. Halcea easti afendi al Teyu. Tsatsa u mărtară căndu muri Dina ficiorlu al Sutiri. Tana easti tut di la Tuduradz. Cota easti tut di la Tuduradz. Mara idyea di la Tuduradz.

Soia di partea ali Dada Kiratsa al Nata al Gicu al Iancul al Păshe5
Soia ali Dadă a mea, Kiratsa easti di la Păshadzlji. Lă dzătsi ashi că tu chirolu a turtsălor tu vără hoară ică tu muntsă nu putea s’băneadză di turtsă, elj adra tsi vrea, tsi lă ticnea atsea adra. Băna multu greu tu atsel kiro armănjlji. Sh atumtsea apufusiră armănjlji tsi băna aclo, s’ducă vără di elji la Păshe să spună că tsi lă adară turtsălji. Aclo vrea ta s’ducă un cama inimos cari shtea s’azburască ghini anturtseashti shi s’aibă multă vidzută shi sh-da giuiapi bună.
Nata dusi la Păshe spusi ponlu tsi lu’avea armănjilji, shidzu dauă dzăli la pahse pănă-lj vini arada, că nu lu’alăsa s’intră sh dupu moabetea cu Pashelu aestu lj-deadi ună carti nyrăpsită tu cari spunea ta s’nu’lji cărtească turtsălji pi armănj, s’lj-alasă arihati. Turtsălji deapoa lj-alăsară arăhati armănjilji dupu tsi Nata dusi la Păshelu cari lo aestă apofasi ti armănj. Shi ashi-lji dzăsiră deapoa cu numa Păshelu, di aclo armasi shi numa di Păshadz ti tută soia a lor dit Makidunie.
Părintsălji ali dada-a mea, Kiratsa suntu: Nata al Gicu al Păshe sh măsa eara cu numa Maria al Culachi al Gălăngi tsi avea zănatea di yunucear. Părintsălji al Culaki al Gălăngi eara gunushari (spoitori). Gălăngi, avea sh altsă ficiori, un farmacistu sh un yeatru. Culaki lu’deadiră di fumealj că avea multsă ficiori. Atsel tsi-lu lo di fumealj nu shtiu cum lj-iu numa ma eara multu avutu sh nu avea fumealj shi lu lo Culaki di suflitu că eara multu itru shi u dusi avearea ninti. Elj eara crushuveanj.
Fălcarea a Păsheadzlor suntu vără 20 di casi.
Paplu Nata avea patru feati: Yiana, Kiratsa, Tana, Shunda sh doi ficiori: Halciu sh Yioryi.
I. Yiana eara mărtată la Naca ali Bufi. Naca eara multu ambar shi eara mari găidăgi, cănta multu ghini cu gaida, muri tu ilichia di 40 di anj di căni turbatu. Fumealj avu trei feati sh un ficior: Sulta, Musha, Costa sh Sia.
Sulta mărtată la Miha al Shuca al Pala, director tu chirolu a comunishtilor avu doauă feati mărtati pi armănji sh un ficior tsi lo văryară. Musha easti mărtată la Teya al Dodu, băneadză Banja, tu Ripublica Makedonia di ază, ari doi ficiori, profesori di istorii. Costa ari un ficior sh doauă feati, băna Scopje. Sia easti mărtată pi Mita al Teya al Pirifan ari ună feată sh doi fciori, băneadză Săn Nicola.
II. KIRATSA, mărtată la Culaki al Todi, ari fumealji un ficior Santa, sh dauă feati: Tana, shi Lena. Santa ari taifă ună feată sh doi ficiori6: Kiratsa, Nicoale shi Ionel sh tsintsi nipots shi daua paranipoati. Kiratsa mărtată cu Mita al Tasha al Caranicu ari ună feată, Aurelia profesoară di limbi xeani sh căntătoari mărtată cu Yioryi al Mihale shi elji au fumealj dauă feati, marea feată ari numa Yianula sh alantă feată Kira. Nicu ari nveastă Kiratsa, profesoară di biologie, di la Nachi al Halcea al Vrishcu sh ari fumealj un ficior Mihali, economistu, tsi trădzea corlu la Pareia „Pilisterlu”. Nicu shi Kiratsa au sh ună feată Maria, tsi easti cănăscută sh cu numa Marusha, instructor tu pareia „Pilisterlu” sh easti mărtată pi Nicu al Vrană. Nicu al Santa al Todi căntă tu Pareia „Boatsea a Pindului” di Bucureshti. Ionel, ansurat cu Kiratsa al Vanghiu al Coli al Ciungu, au fumealje, un ficior, Santa di 26 di anj, economistu, sh ună feată, Yianula, di 23 di anj, căntătoari tu Pariea „Pilisterlu”. Tana ari doi ficiori: Mita sh Nicu. Mita easti ansurat cu Lena al Mihali al Dima al Gogu au taifă un ficior Mihali economistu sh părăstistor tu „Pilisterlu” sh yiurtiili armăneshtsă shi ună feată Gina, studentă. Nicu, ansurat cu Antoanela al Unci al Culaki al Unci, au taifă ună feată cu numa Tana. Lena ari ună feată Sia sh doi ficiori: Nelu (Oani) shi Costa. Sia easti mărtată la Yioryi al Perdica, au taifă dauă feati: Angela sh Simona. Angela easti isusită pi romăn. Nelu (Oani), inginer mecanic, easti ansurat cu Lena al Teya al Coli al Ljepur, au fumealj un ficior Teyu sh ună feată Sorina, dolji studentsă sh minats tu lucărlu armănescu, tu Pareia „Pilisterlu” sh piesili di teatru a regizorlui Toma Enache. Costa easti ansurat cu Ayora sh au taifă dauă feati: Lena sh Maria.
III. TANA7 easti mărtată cu Teya al Culachi al Yiuryits. Eara multu avuts shi Teya fu vătămat cu tufechea di un protu cusurinu la 36 di anji, tu anlu 1942 di Gogu al Arapci. Fumealja a lor: Ayora, Vasili, Culaki, Yioryi, Santa sh Kiratsa. Ayora mărtată pi Coli al Goga al Caranicu di Dubrushana, ari ună feată sh un fcior. Ficiorlu ari fabrică di lapti Dubrushana, tsăni văryară. Feata mărtată pi văryar easti directoari economistă. Vasili băneadză Velis, ansurat cu feata al Naca al Cipu (nunlu a meu cari mi pătidză), ari doi ficiori, loară nveasti văryari. Yioryi fu ansurat sh avu nveasta di la Dzurdzu, tora nu băneadză. Ari feată mărtată cu Zica al Hali di Vărbitsă, ficiorlji loară văryari. Culaki tsăni armănă, ari doi ficiori loară armăni sh ari patru nipots. Santa easti ansurat cu feata al Naca al Papacu al Shapcă di hoara Bucishti shi ari ună feată sh un ficior. Feata easti mărtată pi preftul Sashu al Yierăndă, au fumelj doi ficiori. Ficiorlu easti ansurat cu ună armănă. Kiratsa mărtată la Mita al Yioryi al Shundică ari un ficior sh ună feată, loară văryari.
IV. HALCEA nicuchira easti di la Papuli, au fumelj: doi ficiori sh ună feată. Stoiani easti ansurat cu văryară, Marica mărtată pi văryar, Costa easti ansurat cu armănă. Stoiani, Costa, Marica.
V. SHUNDA mărtată la Teya al Pirifan, ari trei fumelji: un ficior sh doauă feati, nu shtim cum suntu ăndreptsă. Ficiorlu, Feata sh Feata.
VI. YIORYI al Nata al Djiku al Iancu al Păshe. Easti ansurat ama nu shtim ti nicukiră a curi easti. Ari fumealji: Chiratsa, Lena, Santa shi Zochi.
Chiratsa easti mărtată la Mina al Dodu, easti juristă. Mina easti inginer agricol. Băneadză Shtip, fumealji au doi ficiori studentsă. Lena easti mărtată pi Gheicu, ari fumealji ună feată sh un ficior, tsi easti functsionar sh băneadză Săn Nicola. Feata; Ficiorlu. Santa al Djika easti ansuratu cu Maria al Mita a Vlahanjilor, redactor tu emisiunea armănească di Radio la TV Makedonia, ari ună feată Elena, căntătoari shi un ficior Yioryi. Zochi al Djika lucreadză, nu easti ansuratu.

.  | index


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!