agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 6033 .Carti trâ armânj
poezii [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2011-10-17  |     | Thama pritŭ cari corlu a vostru
s-ligă cu chirolu pânâ adzâ
nu lipseashti s-hibâ sh-nitsi s-armânâ unu lucru ti elŭ ishish,
ea lipseashti s-aibâ unâ noimâ shi unâ hâiri
dicara thama traversă pânâ la noi aestu cântic a lumiljei.cu sândzâli a vostru zugrăpsitŭ tu Balcanŭ
mashi hărtsâli a alântorŭ,
hărtsâ xeani tsi putea s-hibâ
tâmbărili a voastri ti chiro aspartŭ.tsi cara daima pi căljuri
di voi ishish nu vâ chirut canâ oarâ.
Ninti nu vâ vreats voi,
alâgarea câtâ curbani eara unŭ adiljeaticŭ.
genetic, curbanea mizi ashteaptâ s-yinâ oara.
tu sândzâli a vostru s-ancârfusirâ simbolurili a aranâljei,
cândŭ sândzâli cadi andrupâtŭ di lunjnâ.
shi ashi ancljeagâ tu elŭ, ma largŭ,
noimi, ininj, conjuncturi.hits ahât veclj
câ muntsâlji tsi vâ purtarâ nbratsâ
criscurâ di atumtsea pân di tserŭ,
mizi sh-featsirâ cali pi ninga chepturili a voastri.
dip sh-tu Eleambo bânatŭ cu niscântsâ dhionj (zei) xenji
sh-armasitŭ pisti locŭ dupâ elj.
di pisti tut lipsea s-fudzits
câ tse tuts nu u vrea vicljmea a voastrâ
shi atsea că earats endophi (băștinaș).cu oasili a voastri alghitŭ scutidoasili căljuri ditŭ Balcanŭ.
România,
ciudioasâ vatră di noimi alŭ Dumnidză,
v-alâsă agârshits di vârâ doauâ-trei ori…
popul chirutŭ nandreapta di unu fluminŭ curdisitŭ fârâ tihi,
populŭ ratatŭ ti daima na stânga.
S-plândzets di aoa sh-nclo mashi di harauă,
lacărnjli a vostri nu mata au locŭ pi cari s-cadâ!
s-nu mata murits tu aestâ etâ a moartiljei programatâ,
s-nu murits smurticats di yisi shi nitsi vâtâmats di realitati!sots nu va s-avets canâoarâ,
tora shi ehtsârlji vâ alâsarâ arâhati,
ma multu vor s-vâ acumpârâ identitatea di adzâ,
atsea tsi pritŭ vâtâmari nu puturâ s-u adarâ afan.mizi tora rezistentsa va s-hibâ ma greauă,
cândŭ prindi s-vâ alumtats mashi cu voi ishish,
sgrumats di conventsii shi nomuri xeani.
chinilji di pi Golna va s-ma poatâ s-imireadzâ
orizontul di cheatră?
armâne, lefter sh-tsi badz oarâ, orator tu ayora ali fisi,
inima a ta nu easti mashi bâteari, easti alâgari pritŭ moarti.
aoa, ornili ditŭ Pindŭ, maca nica bâneadzâ,
nu lipseashti s-azboairâ mashi tu sferili a nvirinariljei,
ama prindi si si-analtsă pisupra a Româniljei,
teshi pi lunjnâ,
ashi cum pi lunjnâ, altâoarâ, sândzâli câdea.

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!