agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 880 .Grailu armanescu
poezii [ ]
George Murnu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [steryiu ]

2011-10-30  |     | Grailu a meu di mumã, grailu a meu di tatã,
Vatra a mea iu nj-ardu anjlji tsi-am bãnatã.

Grai picurãrescu di pãduri shi plai,
Zbor tsi-avdzãi dit gura a paplui sh-ali mai,
Zbor di budzã vrutã, dumnidzascã njilã,
njiurizmã di frangã shi di trandafilã.

Lavã di cãshari, boatsi di cãlivã,
Suflã vindicari a ta dultsi livã.
Bana nj-u cutreamburi ca unã fluiarã
Tsi di dor pitrundi noaptea tu pundii,
Inima-nj cãntã, mãna-nj tut ti scrii.

Stau ts-ascultu plãngul, jalea shi niholu,
Ved ãncrutsiljatã soia-nj ca Hristolu
Sh-mizi ãlj-si avdi zborlu a tãu dit gurã.

Scumpa a mea fãntãnã tsi anarga curã,
Mãni, poati mãni, di dushmanj biutã,
Va s-armãnj tu etã pondã shi tãcutã.

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!