agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1017 .Ti vruta
poezii [ ]
di George Murnu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [steryiu ]

2011-11-06  |     | Ti vruta

Lunjinâ scumpã, a ta mutritã
Mi-astalji ca unã apiritã
Di mushuteatsã shi di hari
Tsi-nj mutã negura dit cheari,
Di-nj fatsi noaptea a mea gãlitã
Di-aumbri shi njioari.

O, cum nj-u dor si-nj hii aoatsi.
Hãrzita-ts budzã, a tserlui pai,
Si-nj greascã shoput i sivdai,
Si-nj curã malamã di boatsi
Sh-malamã di grai!

Ca tu gãrdinã di mãyii
Tsã stau tu-aumbrã di mãriljã
Sh-bana-nj trandafilã adiljã
Sh-canda-nj moari tu milii
Di dultsi ambitãtsiljã

_______________________________
gãlitã=sirinã
hãrzitã=scumpã
pai= doarã
mãriljã=mãrilji
adiljã=adilji

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!