agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poezii Lucri tsi suntu mash ti membru Prozâ Scenariu Eseu Presâ Articolŭ Farâ

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1125 .Nu plandzi
poezii [ ]
di George Murnu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [steryiu ]

2011-11-07  |     | Nu plãndzi sorã, nj-easti duri
Mãrazea ascumtã tsi u portu
Ca puljlu singur tu pãduri.
Las’ s-chicã lacrima a ta s-furi
Cã dorlu nj-easti mortu.

Ma dorlu-nj vatrã tsi nu moari.
Nu-nj plãnzi, ninca him deadun,
C-aesti aumbri di ‘nvirnari
Tsi-sapargu a arãslui dultsi harri,
Di cari nj-escu agiun.

Jãlirea tsi-easti niundzitã,
Nu ‘nveashti stranj tsi prindi a altor.
Lutseafir s-hibã a ta mutritã,
Di-arãs ca apa ‘nyilicitã
Di soarli cãlãtor.

Nu plãndzi, mi cutreambur, vrutã,
Cã chicuti ‘nchisesc furtunj;
nj-adutsi aminti earna mutã
Cu gljets shi negur㠑nviscutã,
Ma plãndzã shi tsiva nu spunj.

Diznãu tu-aestu plãngu arãdi
Shi lja-ts-u harea a ta nãpoi.
Shi trandafila tsi discljidi,
Cu tsi dultseami sumarãdi
Tu chicuta di ploi!

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!