agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2567 .Daua carti trâ armânj
poezii [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2012-11-20  |     | Ahâtŭ ptsânj suntu atselj tsi au sinfer ti averŭ
că ti antreghi desi ari vârâ noimă
s-angăsăieshtsâ ta s-bânedz ti elj.
averlu – un ambodyiu a fudzeariljei dit omŭ ti voi –
s-pari ta s-hibâ di fisico abstractu.


armânj, tut cama singuri tu voi ishivâ
câtâ cumŭ a voastâ chireari ti sinferurili a lumiljei,
nu-avets ananghi ni di văsilii, ni di locŭ
ta s-vâ angrupats, ngrânjia anamisa di voi fu duri
ta s-vâ aputruseascâ di dip.
geaba vâ dats mânjlji ncorurili a voasti,
nu mata ngârdits ici tsiva.
deanvârliga a voastâ, zborlu easti fârâ uxii,
u chirutŭ noima,
grearea easti mash unŭ sonŭ ali biologhii.
stiznji di carni, azvurnuiti tu suflit,
anamisa di voi ânj si pari că mash di sumŭ locŭ
potŭ s-vâ grescu cu hâiri.


arâvuiri a lucârlor tsi li shtits di voi,
ti ghineatsa a voastâ curbanea nu agiundzi,
ti ghineatsa a voastâ
tsiva nu poati s-hibâ adrat maca atsel tsi adarâ
nu ari unâ mirachi zurlâ ti vrearea di voi,
ti tabaetea atsea tsi u aveats vârnâoarâ sh-dit cari armasi
mash nostalghia a ducheariljei niastimtâ.


bânâtori ti anami a iluziljei a elefteriljei,
dzăts di dzei njicâzantsâ sh cu zâvalâ vâ apufâsescu mira.
un mecanismo psihologhic nitinjisitu vâ dusi
dit volea solitarâ tu câsurea solitarâ.
pânâ sh-bana a mea easti unâ moarti dipriunâ a voastâ,
câtse tu mini duchescu
cumŭ s-neacâ atsel dit soni armân,
tu sândzul românescu.


vâ easti andirsi s-hits oaminj,
caftu tu ininjli a voasti chirolu greu, nu-lŭ aflu,
nu shtiu zborlu cu cari s-vâ scotŭ dit aesti murminti.
nu voi s-nvetsŭ s-vâ anyrâpsescu crutsea,
ti atsea că, fârâ di voi, nitsi mini nu mata escu.
tu limba niagârshită,
agiumtâ kiola eternâ la un di capitli a elj
adzâ nu mata spunets ici tsiva, fisea armâneascâ-i amutâ.


suflitli a strâ-aushlor a voshtsâ, ligati adzâ tu voi
sh-tsi, aua sh-un chiro,
avea cânâscutâ lumea anamisa di niorilji a muntsâlor
sh-haraua a corurilorŭ di existentsâ sh-di xanaaflari
tu văljiurli tsi aduna analtili căljiuri, li purtats tora
tu gimbushi psefti sh-andamusi lishoari
prit sumlocurli apreasi di Bucureshti.
suflitli a aushlor a voshtsâ anăltsâ
sh-haraua a lor ta s-hibâ deadun, li silighits tu chisâ,
tu unâ colasi nicânâscutâ vârnâoarâ di elj.
sh-nu mash că bânats aclo unâ paljiu comuniuni
di banâ,
adrats nica sh-spectacoli,
ta s-veadâ dunjeaua că avets tsiva ti-aspuneari...
dit identitatea a voastâ armasi mash unâ sârmâ
di emotsie.


cu armânili tiniri vâ purtats
dip canda suntu nâscânti putani
tsi sh-aflarâ apanghĭu ninga voi dit mărdzinjlji a fisâljei.
ti atsea că nu mata hits ici tsiva, ta s-tsânets ziga,
cilâstâsits ta s-avets cât ma multu, s-anvâlits ashi
gollu cu ponŭ tsi vâ surpâ tu xichea di noimâ.
bânats ti canâ,
ti atsea că s-bânedz ti tini ishish nu va s-dzâcâ ici tsiva.
atsea hari tsi s-pari că u tsânut pân’ tora
easti că nica bânats, ama aestâ nu vâ si cadi a voauâ ici,
easti atsel dit soni torŭ a atsilor
a curi lâ hits borgi ti anami, livindeatsâ
sh-eternitati...


dit tuti nu achicăsits ici tsiva.
hits ma nghiosŭ di loclu tsi-lŭ câlcats,
dizlâxits di lunjnâ, alâxits tu locŭ.
analtul sh-azbuirarea canda nu furâ dip.
sh-muntsâlji ditŭ sinea a voastâ suntu golj.
hiindalui fârâ di hâiri tora, vâ pâryisirâ sh-dushmanjlji...traducere de Mirela Sima și Aurica Piha

.  |


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!