agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 6480 .CUM S-FEAÞI CÃTUȘA
prozâ [ ]
pirmith adunat di Pericle Papahagi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-10-06  |     | 
Tu-ună dzuă di veară, nă moași avea ișită n păduri ti leamni ș-ti buburet. Cum căfta aoa ș-aclo, na, deadi pi dzati furi. Vru s-fugă moașa, ma furl’i u-acătară ș-u ligară.
– Va ti tăl’iem, mae, ăl’i dzăsi un fur, că hil’i-tu nă prudeadi unăoară și va nă vătăma tut.
Moașa plăndzea și tut lă dzătea s-u-alasă, că-i oarfănă, că-i niputută. Pănă apoea, a căpitanlui ăl’i si nilui. Un an năinti l’i-avea moartă mă-sa, cari eara tu vrăsta a moașil’iei.
– S-nu u tăl’iem, dzăti el, ma s-u dutem tu un loc ascumtos și aclo s-u-alăsăm s-moară di foami.
U loară ș-u dusiră tu un loc, iu, niadzădzuă, nu puteai s-vedz niti dauă ceapi diparti.
Șidzu aclo moașa dauă dzăli, fără s-măcă nă mășcătură di păni. A treia-dz vru s-fugă, ma nu ștea pri iu, că nu s-videa di vărnă parti. Ti tihi tricu pri aclo nă capră agră ș-moașa s-lo după capră ș-putu s-easă dit păduri. Lo apoea calea cătră casă, ma agiumsi pi un munti ș-aclo cădzu mpadi di curmată ș-di-agiună ti eara, că di trei dzăli nu ș-avea băgată niti nă sărmă n gură. S-ascumsi moașa tu-ună groapă, că l’i-eara frică s-nu u duchească tiva furl’i.
– Dă-ni putana s-mac, l’i strigă moașa dit groapă, că mor di foami.
– Mori ș-crechi, ăl’i dzăsi nveasta, ma ghini s-mori, ca s-nu armănă moași pisti loc, că nă scot suflitlu a noauă, a nveastilor.
Vedz, că atea mul’iari avea inati pi moași, că năsă nu tritea ghini cu soacră-sa și-l’i si părea că tuti moașili nu suntu buni.
– S-ță hibă nilă, lea Cată, ași u cl’ima nveasta, că de, cu di-ayia ascăpai di la furi.
– Stăi, s-lă spun, ma-i ași.
S-dusi Cata ațea anapuda ș-lă spusi iu-i moașa. Furl’i s-năiriră multu și s-dusiră cu nveasta, ca s-u află și s-u facă cumăt. Cata tut ma lă striga:
– Ia-u! ia-u!
Furl’i u-acătară ș-căndu va s-u tăl’ia, moașa anăltă mănili nsus și dzăsi:
– Doamne Dumnidzale! avdză plăngul a meu! Aestă mul’iari, ti nu-avu nila di mini ș-mi prideadi, si s-faca ună prici nică și cu zori să s-hrănească. Tu loc di Cată, s-l’i strigă cătuși; ș-cum ază strigă ia-u! ia-u! di-aoa ș-năinti să strigă: miau! miau!
Dumnidză u-ascultă ș-ași s-feati cătușa.

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!