agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 1875 .Pirmith Aslanlu și vulpea
prozâ [ ]
di Iancu Ianachieschi-Vlahu – “Limba armâneascâ ti sculia primarâ”, 1997.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2012-03-21  |     | 
Eara unâ oarâ, tu unâ pâduri mari, un aslan ți eara vâsil’ie pisti tuti prăvdzâli. Și-aslanlu aestu ți bână mulțâ an’i, scâdzu ș-auși multu ș-nu putea dip. Cu putearea ți-i armasi tora nu putea s-hibâ pisti alanti prăvdzâ, ta s-li da dipadi și s-li arupâ, ași cum fâțea ma ninti. Videa tu ți situații easti și ștea ți va s-hibâ cu nâs di-aoa ș-nclo. Âl’i vini tu minti că, aoa iu bâneadzâ, ți nu s-fați cu silâ ș-cu puteari, poati sâ s-facâ cu mâsturlâchi ș-cu murafeti.
S-prifați lândzit, intrâ tu a lui piștireauâ și s-timsi mpadi cât easti di lungu. S-avdzâ și s-lârdzi hâbarea tu tuti locurli că ațel aslan, sânâtos ș-vârtos di cari avea fricâ tuț, s-pidipseaști cu suflitlu ș-că l’i-agiumsi bitisita a banâl’ei.
Multi prăvdzâ, lișor pistipsirâ aestâ hâbari, ș-fârâ s-așteaptâ unâ ș-altâ, taha s-facâ vizitâ, acâțarâ s-neagâ la „lândzitlu” ș-aușlu aslan cu scupo s-veadâ cu ocl’i a lor cum slâgheaști suflitlu a aslanlui. Ș-cât intra nuntru vârâ pravdâ, aslanlu u aștipta ș-arichea, cându unâ, cându altâ di prăvdzâli ți-âl’i câlca praglu.
Pân’ tu soni, ia-u ș-vulpea că yini s-veadâ aslanlu. Dicara mutri di largu prit cripitura di la intrarea tu piștireauâ, vulpea ntribă:
- Cum eșțâ, lale?
- Slabâ, nu fac, duruta mea featâ, yinu cama aproapea ta s-mi vedz.
- L’iartâ, lale, nu-am chiro, ti fugâ escu! apândâsi mintimen vulpea. Ama ș-nu voi, că ved multi urmi (toarâ) câtrâ tini, a ni unâ di la tini nâpoi.Dupâ Dositei Obradovici

.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!