agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 2367 .Cântarea ti Anlu Nău
poezii [ ]
di Nacu Goga (dit "Picurarlu di la Pind" di Dina Cuvata, Scopia 2001, inspirat di plugushorlu mucânescu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Armana ]

2011-12-31  |     | Aho, aho, ficiori shi frats,
Shidets niheamâ sh-nu minats
Că voi zborlu s-nj-ascultats;
Cara-i anlu pi-alâxeari
Sh-ti-atsea vinim ti urari
Cu nai marea ihtibari:

Tu-anlu tsi va sâ-nchiseasacâ
Casa aestâ s-prucupseascâ!
Voi, agârli s-li-avets duvleti
Mea sh-yipturi cu bircheti;
Shi-ashi-nchisim cu urari
Azâ, dzuua sârbâtoari:
Noi vrem ca s-lu ndridzem aratlu
S-lj-ndridzem noi sh-imnatlu.
Vâcâtea cându, primuveara,
A agârlor va s-yinâ iara
S-u spunem moubetea a noastrâ
Ti natsia armâneascâ:
Fara cu cupii di oi,
Fara-aestâ tsi him noi-
Cash avem, mea sh-carni friptâ,
Cu mârcat, cu lapti sh-pitâ;
Bârgâdanlu ti harauâ
Sh-albul umtu has ca neauâ
Sh-a fârinâljei yishteari
Ântsirnutâ-n câpisteari,
Pânea njeari tu mâcari,
Sh-gheli caldi di pi foc
Sh-culats tsi dultsi s-coc,
Cu lâcumi sh-cu stâfidz,
Meari, nuts sh-cu ghivridz,
Cu mâxuli sh-cu aveari
Azâ, dzuua sârbâtoari!

Sh-maca-shi-i sh-unâ dzâcâ:
“Omlu easti atsea tsi mâcâ”,
Noi, sh-cu nica multâ hari
Sh-altsâ va lâ dăm mâcari,
Noi, ca latineascâ ghintâ,
Tsi-i tâvălu di plâtsintâ,
Cu tu semnul tsi an va s-hibâ
Ziisiti (repeziti) cu câshtigâ (angâtan):
Oili, njeljlji cum va-lj featâ,
Oaminjlji că tsi va s-veadâ,
Tsi amintatic pi pâzari
Shi hâiri-n dari-loari;
Sh-caljlji s-hibâ sânâtoshi
Sh-tuts ân casâ hârioshi.
Shi-n cireap s-li bagâ ninti
Tinjsitili plâtsinti,
Nicuchirlji cama-nyii,
Cu ghiurdănjli di flurii.
S-bagâ-ascumtsâ tu tâvadz
Trei lutsits giuvaricadz:

Nel shi un pâră di-asimi
Sh-nica ti Sâmta Treimi,
Un gâvozdu shi-i nimal (duri),
Di la petala di cal.
Sh-ta su-l crishtineascâ-aloatlu
Cum primveara s-tradzi-aratlu
Tu-agări loclu di s-astalji;
Sh-nâ chindimatâ pisuprâ
Di cheptinli-azvarna ducâ
Di bunili ma lâ-arucâ.
Sh-fatsa-armâni pristi aloat
Tu agurlu avrag adrat.
Zaharea tsi s-pispileashti
Ca plâtsinta s-da lizeti.
Shi-a agârlor biricheti.
Sh-risti dultsili-arâhoati
Di plâtsinti-ashi simnati
Gardu un di lumâchitsi
Sh-bagâ frâmti di cearnitsi;
Prota, unâ mandrâ-a oilor
Sh-cu bâljioatsili a njeilor,
Cu ducati shi cusheari,
Caljlor, prăvdzâ sh-ti aveari,
Ti tutiputa sh-ti ghini –
S-hibâ-ambar anlu tsi yini.
Sh-tut di-atseali lumâchitsi
Câti unâ-adarâ sh-crutsi,
Njicâ, sâmtâ, hrisusitâ,
Pi plâtsintâ ta s-agiutâ.

Sh-ca ti Pashti, tu primvearâ,
Tsina-atsea tsi s-adunarâ
Anvârliga di Hristolu,
Has ca meshlj di chirolu
Doisprădz di-ayi cu-a lor vluyii
Anvârliga di sinii,
Shi-i sh-adetea la crishtinj
Sh-ti plâtsinta la Armânj.
Sh-elj, tu aestu mes di iarnâ,
Sh-caftâ tihea ca s-u-ntsearnâ,
Că plâtsinta ânvârligoasâ
Ca Hristolu easti hasâ,
Cari dzâtsi sh-cari plândzi
Truplu a meu ti voi sh-si frândzi,
Truplu a meu di gârnu sh-pâni,
Tsi-i shi soari cari-u tsâni
Lumea, prăvdzâ, iarghi sh-gean
Cu câldura-a lui di-un an.
Că sh-plâtsinta anda tatsi
Truplu codzâri âshi disfatsi.
Sh-unlu poa’ sâ-lj cadâ nelu,
Cari spuni oaia sh-njelu;
Că ma s-hibâ-mplin cu njedz
Di plâtsintâ tsi va-l vedz,
Easti, s-dzâtsi, ti njelji, ghini,
Că sh-di elj oili s-mplini,
Ti tutiputâ-adâvdzeari
Di primvearâ, la fitari.
Sh-altu-lj cadi dit tâvă
Codurlu cu un pâră.

Easti ghini ti-mpâzari
Sh-el va s-hibâ dari-loari,
Sh-anlu tut el va s-amintâ
Sh-lucurlu va-i fugâ ninti.
Loatâ sh-ea ti capital
Easti penura di cal;
Dzâc, tu codur ma tsâ yini
Easti mash ti-a caljlor ghini,
Ti Armânjlji din cârvani
Sh-pârmâtiili di la stani.

Tora, ia, niheam minats
Voi, a melji dârutslji frats,
Di isnafi-Armânj tsi hits
“Aidi-Armânj!” cu silâ grits:
Că “aratlu”-i zbor latinescu
Zate (dimi) –i vecljiu armânescu.
Di zâmani-i sh-canda di-an,
S-mutà Paul Emilian
Pi binec sh-agnânghipsea
Cându anjlji s-alâxea –
Ocljilji ghini âlj zgârli
Pristi câmpuri sh-agârli
Că vrea sh-aflâ loc cu hari
Mash ti-arari sh-siminari.

.  | index


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). poezii
poezii
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!