agonia
armâneashti

v3
 

Agonia - Workshopuri Artistitsi | Nomuri | Mission Contactŭ | Ânyrâpsea-ti
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articolŭ Farâ Antritseari Eseu Multimedia Lucri tsi suntu mash ti membru Poezii Presâ

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texti di idyiul autorŭ


Adutsearea pi armâneashti a alushtui textŭ
0

 Minduiarea a membrilor


print e-mail
Mutriri: 4464 .Zbor di prota di la autor
prozâ [ ]
Yramostea sh Tuduradzlji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
di [Marius Marian Solea ]

2011-09-07  |     | 
Furnjia ti cari nyrăpsescu aestă carti pi limba armănească easti că dukescu că escu armăn makidon. Prota va s-dukeshtsă cari eshtsă tini. Căndu dukeshtsă cari eshtsă tini tsă creashti sinferlu sh atumtsea dukeshtsă că eshtsă altu om, tsi va s-dzăcă eshtsă armăn tsi ti’aledz di alantă mileti.
Cătse va ta s-nyrăpseshtsă? Va, că eshtsă patriot sh dukeshtsă tsiva. Cari eshtsă tini, tsi vrei tini? Căndu dukeshtsă cari eshtsă tini geanlu a tău tsă caftă tsiva sh suflitlu a tău tsă caftă ocljii ved sh inima caftă. Tsă caftă inima să spunj cari eshtsă tini sh tsi vrei tini sh tsi tsă caftă geanlu? Geanlu tsă caftă să spunj cari eshtsă! Sh atumtsea lipseashti s-nyrăpseshtsă să spunj cari eshtsă. Prota va să spunj soia a ta. Cari easti soia a mea di armăn, zărtsina a mea sh a ta armăne! Zărtsina a taifăljei sh loclu iu s-apreasi, iu fitrusi, ca ună biriketi căndu fitruseashti.
Armănlu s-apreasi tu kipita a Muntsălor dit Pindu. Aclo nye armănlu sh ti aestă furnjii voi să spun di iu s-tradzi soia a noastă, a Tuduradzlor.
Tuduradzlji s’apreasiră tu Muntsălji Gramusti tu shingirlu sh măduua a Muntsălor a Pindului. Minduescu că lipseashti sh acatsă, cafi un s-nyrăpsim, că bana treatsi ayonja sh nu dukeshtsă căndu treatsi. Ama nyrăpsearea armăni tu eta, etilor. Ti aestă furnjii mi feciu curbani ta s-nyrăpsescu tora pi aestă ilikii tsi tricu di 80 di anj ta să scot tu videală, tu miydani sh tu mizălishi tută soea a Tuduradzlor sh ună mari parti di bana armănamiljei, a laolui armănescu, căti lăets tricu laolu armănescu tu bana a lui.
Tora vini kirolu sh oara să spunem cari him sh tsi vrem. Him yinătorlji al Filip II shi al Alexandru atsel Marli. Democratsia tora da ndrepturi ti tuti miletsli. Ta să scoată tu migdani căti lăets tricu armănamea cu fuga ditu Makidunii, cu mutarea di Durostor, tritsearea Tulcea sh Custantsa sh arăspăndirea iutsido.
Nyrăpsiiu aestă carti ta să scot tu migdani căti nă vidzură ocljii cu deportarea Bărăgan, cum nă loară averli atseali cari li avum sh cum bănam pitu Bărăgan cum fudzim ditu Bărăgan – cum pindzea casili ta s-fudzim ditu Bărăgan sh nu shteam cătă iu s-acătsăm, s-nu nă arăspăndim ta s’nu kirem. Câ tora lipseashti s’alumtăm, s’amintăm a noasti ndrepturi cum au tuti miletsli sh lumea di tora că noi nu li avem. Nu avem sculii, nu avem Băsearică pi limba ali dadi. Tu văsiliili iu bănăm easti ananghi s-li căftăm. Un popul cari nu ari sculii sh băsearică va s’keară, s-tukeashti sh’va s’nă fătsem curbani ti aestu lucru. Aestă easti minduearea a mea di căndu mi dukiiu că escu armăn makidonu.
Di anda mi feciu mari dukiiu aestu lucru că ndreptul lipseashti s’lu avem shi s’alumtăm ti elu. S’căftăm că statlu romăn s-nă păltească averli cari nă li lo sh casili ditu Bărăgan cari li adrăm, eara casili a noasti, eara adrati di noi. Lucram agiunj, nimăcats noaptea la eali, că earam nafoară tu padi sh nu aveam apanghiu că vrea s-yină iarna sh vrea s’muream di arcoari, că earam luyursits dushmanjilji a văsiliiljei. Ti aestă furnjii adrai aestu lucru, nyrăpsiiu căntitsi, adraiu hlambura armănească.
Dupu volta dit soni tsi u feciu tu Balcani adush nica sh ună ploaci di la casa iu bănă Constantin Belemace, dit hoara Mulovishti.
S’băneadză armănamea!

Santa al Culaki al Toda (Tuduradzlji)


.  |
 
shim Casa a Literaturiljei, a poeziljei shi a culturâljei. Ânyrâpsea sh-hârsea-ti di articoli, eseuri, prozâ, poezie clasicâ sh-antritseri (concursuri). shim
shim
poezii  Caftâ Pi Net  Agonia - Workshopuri Artistitsi  

Nu ufilisits texti dit site fârâ s-nâ spunets.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politicâ di scuteari tu miydani sh-confidentsialitati

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!